Salgs- og leveringsbetingelser

1.Generelt

1.1 Firmaet 222Cycles ApS betegnes herefter som sælger og køberen betegnes som køber.  

 

1.2 Nedenstående salgs-og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer af varer eller tjenesteydelser.

 

1.3 Der sælges kun til erhvervskunder. (B2B)

 

1.4 Sælger fortager videresalg af produkter indkøbt af sælger fra forskellige leverandører.

 

1.5 Køber videresælger under eget navn og for egen regning.

 

1.6 Køber henvises til at følge eventuelle brugervejledninger, kataloger og brochurer der er leveret med varen, og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for de købte varer.

 

 1. Tilbud og ordrebekræftelse

 

2.1 Sælgers tilbud er kun gældende i 8 dage beregnet fra den dag, tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder Sælgers tilbud automatisk. Sælgers tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side.

 

2.2 Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende ydelse.

 

2.3 Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

 

2.4 En ordre er først bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse via mail, fax eller brev.

 

 1. Priser og leveringssted

Når man er logget ind, er alle priser i danske kroner (DKK) eksklusive moms. Der tages forbehold for fejlagtige prisangivelser. Endvidere forbeholder sælger sig retten til at ændre priser uden varsel. I tilfælde af prisfejl kontaktes køber pr. mail om den korrekte pris - køber har da mulighed for at fortryde købet.

3.1 Priser fremgår af Sælgers tilbud eller af den fremsendte ordrebekræftelse.

 

3.2 Levering foregår fra sælgers lager, medmindre andet skriftligt er aftalt.

 

3.3 De i tilbuddet anførte priser er eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Sælger kan justere priserne.

 

3.4 Sælger er løbende forud for Købers tilbudsaccept berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

 

 

3.5 Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Leveringstidspunktet er alene vejledende. Hvis Sælger bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

 

3.6 Sælger kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. Sælger kan endvidere kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra Sælgers side forudsat at Køber kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen. 

 

3.7 Alle forsendelser bliver pålagt et fragtgebyr.

 

 1. Betaling

 

4.1 Sælgers betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt.

 

4.2 Såfremt Køber har konto hos Sælger, forfalder købesummen til betaling efter de for Købers konto hos Sælger gældende betalingsbetingelser, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt. Købesummen forfalder til betaling regnet fra det angivne leveringstidspunkt, jf. punkt 10.1, uanset om Købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.

 

4.3 Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med nationalbankens til enhver tid gældende rentesats og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser. Tilskrevne morarenter og eventuelle gebyrer forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

 

4.4 Såfremt Købers betaling(er) ikke sker rettidigt, og/eller hvis forudsætningerne for den aftalte kredit væsentligt ændres, er Sælger berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Køber, uanset om leverancerne har en indbyrdes sammenhæng.

 

4.5 Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte Varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.

 

4.6 Ved ikke rettidig betaling er Sælger berettiget til uden varsel at overgive ethvert krav mod Køber til inkasso. Køber er pligtig at betale de af inkassatoren fastsatte inkassoomkostninger.

 

4.7 Sælger er berettiget til helt eller delvist at overdrage fordringer mod Køber til tredjemand uden særskilt indhentet samtykke fra Køber.

 

 

5 Annullering og ændring af ordrer

 

5.1 Efter Sælger har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

 

5.2 Vælger Køber alligevel at annullere ordren, er Køber forpligtet til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste.

 

 1. Undersøgelsespligt og reklamation

 

6.1 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre, at de er uden mangler.

 

6.2 Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give Sælger besked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter opdagelsen.

 

6.3 Undlader Køber at underrette Sælger straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Sælger.

 

 1. Mangler, Garanti og reklamation

 

7.1
Der ydes den garanti og garantiperiode, som producenten foreskriver. Medmindre andet er aftalt, ydes erhvervsdrivende alene 12 måneders reklamationsret, idet reklamation skal ske straks efter en fejl eller mangel konstateres. Erhvervsdrivende har pligt til at foretage en sådan undersøgelse af en købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode på varen.

 

7.2 Private der har reklamationer skal henvende sig i den butik hvor varen er købt.

 

7.3 Sælger har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

 

7.4 Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten.

 

7.5 Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle fejl og mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks efter, at manglen er konstateret. Billeder af fejl/mangler mailes til kontakt@222cycles.dk

 

7.6 Efter at Sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Sælger afhjælpe manglen.

 

7.7 Kan Køber selv udføre afhjælpningen på virksomhedens adresse, er Sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

 

7.8 Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Sælgers disposition medmindre andet er aftalt mellem parterne.

 

 

7.9 Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 36 måneder efter levering til Køber.

 

7.10 BEMÆRK: Erhvervskunder kan kun returnere varer ved fejl og mangler samt efter forudgående aftale.

Køber kan returnere varer til følgende adresse:

222Cycles ApS
Glarmestervej 14
5700 Svendborg

7.11 Køber afholder selv de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. 222Cycles ApS modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

7.12 Køber skal huske at få en kvittering for afsendelse som dokumentation i de tilfælde, hvor sælger skal tilbagebetale fragtomkostningerne.

7.13 Når køber returnerer varen, bedes han/hun vedlægge kopi af ordrebekræftelse eller faktura, en detaljeret beskrivelse af problemet eventuel mailkorrespondance og billeder.

7.14 Tilbudsvarer tages ikke retur.

 

 1. Ansvarsbegrænsninger

 

8.1 Sælger erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Købers samlede betaling for varen.

 

8.2 Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

 

 1. Produktansvar

 

9.1 Sælger er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.

Køber/bruger er ansvarlig for at følge eventuelle brugervejledninger, kataloger og brochurer der er leveret med varen, og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for de købte varer.

9.2 Oplysninger om tekniske data og specifikationer på 222cycles.dk er kun vejledende. Det er købers eget ansvar at vurdere varernes egnethed og anvendelighed til købers formål, fx ved også at kontrollere producenternes hjemmesider for at få de nyeste produktdata.

9.3 Sælgers ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra sælgers side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af sælger.

9.4 I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette sælger og medvirke til sagens opklaring. Sælger har ret til at besigtige skaden.

9.5 Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (fx CD-rom, DVD, USB, harddiske, eksterne drev m.m.), som følge af fejl ved varen, er sælgers erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.

9.6 Sælger er kun ansvarlig for grov uagtsomhed eller henholdsvis for forsætlige fejl. Køber overtager eneansvaret for konsekvenserne af brugen af det købte. Sælger har således ikke noget ansvar for skader på det solgte eller personskader ved brug af det solgte. Køberen skal sikre, at det købte kun benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne i brugermanualen/instruktionsvejledningen. I tilfælde af manglende vedligeholdelses/reparationsarbejde eller reparationsarbejde udført af personer, der ikke er certificeret eller godkendt af sælger, bortfalder ethvert krav på erstatning, samt enhver garanti.

 1. Force majeure

 

10.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

 

10.2 Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

10.3 Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den ophører.

 

10.4 Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i pkt. 10.2 nævnte omstændigheder.

 

 1. Afgørelse af tvister

 

11.1 Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.

 

11.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne, at finde en mindelig løsning på tvisten, skal denne afgøres ved voldgift, medmindre Sælger bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de ordinære domstole. Alle tvister skal afgøres i henhold til disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser og i øvrigt efter dansk ret (dog finder international købelov del II ikke anvendelse).

 

11.3 Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, skal voldgiftsretten etableres efter reglerne i § 69 i AB 18.

 

11.4 Syn og skøn skal etableres efter reglerne i § 66 i AB 18, medmindre syn og skøn skal foretages som led

i en retssag, der er anlagt ved de ordinære domstole.

 

11.5 Hvis sagen afgøres ved de ordinære domstole, skal sagen anlægges ved Sælgers hovedkontors værneting, uden hensyn til hvor Køber bor eller opholder sig.

 1. Sikkerhed

12.1 Kryptering af data

222cycles.dk er sikret med et SSL-certifikat. SSL står for "Secure Sockets Layer" og kan kendes på at webshoppens adresse starter med "https:". SSL-certifikatet sørger for, at alle data som sendes til og fra webshoppen er krypteret, så fremmede ikke kan opsnappe denne information og udnytte den til andre formål end tiltænkt.

12.2 Cookies

På 222cycles.dk anvendes cookies med det formål at optimere webshoppens funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for brugerne.

En cookie er en lille data-fil, der placeres på den besøgendes computers harddisk for at kunne genkende denne. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på computeren.

Det er kun den webløsning der har placeret en cookie på harddisken der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan gøre skade på en computer.

Man kan til enhver tid slette cookies fra sin computer, jf. http://minecookies.org/cookiehandtering.

12.3 Log-statistik

222Cycles ApS bruger en logstatistik på 222cycles.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende webshoppen har, hvor de kommer fra og hvor i webshoppen de forlader den igen mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere webshoppen på 222cycles.dk.

12.4 Persondata

For at kunne indgå en aftale med sælger, skal køber oplyse følgende:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Gyldigt CVR nummer

Sælger registrerer desuden følgende om køber, såfremt køber indtaster disse oplysninger på 222cycles.dk:

 • Alternative leveringsadresser og/eller valgt udleveringssted eller tilsvarende

Disse personoplysninger registreres med det formål, at kunne levere varen til køber.

Personoplysningerne registreres hos 222Cycles ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via 222cycles.dk sikres, at det altid sker ved afgivelse af købers udtrykkelige samtykke, således at køber er informeret om præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte hos sælger har adgang til de oplysninger, der registreres om køber.

Den dataansvarlige hos sælger er Jakob Werner Petersen.

Sælger opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Sælger transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

De indtastede personoplysninger vil udelukkende blive benyttet internt af 222Cycles ApS. Oplysninger afgivet til sælger videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand.

Sælger registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos 222cycles.dk og 222Cycles ApS har køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køber har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om ham. Disse rettigheder har køber efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til 222Cycles ApS via e-mail kontakt@222cycles.dk.

 

 1. Ikrafttræden

 

12.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 10. april 2024 og gælder for modtagne ordrer fra og med dette tidspunkt.

Juridisk ansvarlig for webshoppen.

222cycles.dk ejes og drives af

222Cycles ApS

Glarmestervej 14
5700 Svendborg

Tlf.: +45 42 22 22 64
E-mail: kontakt@222cycles.dk

CVR-nr.: 44312018